Guests online

Zadania

Architektura mobilnych dokumentów inteligentnych (MIND), wspierających niealgorytmiczne procesy decyzyjne: 

  • Rozproszona architektura dynamicznych komponentów mobilnych dokumentów elektronicznych: funkcjonalność wbudowanych, lokalnych i zewnętrznych usług dokumentu zaimplementowana w formie prototypu i poddana ocenie.
  • Polityki migracji dynamicznych komponentów mobilnych dokumentów elektronicznych: analiza wzorców projektowych przepływów pracy w celu wyznaczenia kanonicznego zbioru pozwalającego implementować procesy biznesowe w organizacjach opartych na wiedzy.
  • Polityki bezpieczeństwa dynamicznych komponentów mobilnych dokumentów elektronicznych: wybrane mechanizmy kontroli integralności i odtwarzania dokumentu, szyfrowania treści, podpisów cyfrowych i samodiagnozowalności zaimplenentrowane w formie prototypu i poddane ocenie.

Otwarta architektura dokumentu interaktywnego (IODA) do realizacji dokumentów wykonywalnych:

  • Warstwa danych dokumentu wykonywalnego: wbudowane, lokalne i zewnętrzne usługi dokumentu z uwzględnieniem scenariuszy użycia dla autorów, redaktorów, recenzentów i czytelników, w tym także metody i narzędzia automatycznej ekstrakcji obiektów struktury logicznej dokumentu źródłowego (głownie PDF) oraz automatycznego rozpoznawania i interpretowania odręcznych i drukowanych diagramów UML i BPEL w celu ich edytowania i wykonywania.
  • Warstwa informacji dokumentu wykonywalnego: orkiestracja wbudowanych, lokalnych i zewnętrznych usług zarejestrowanych w warstwie danych zwykorzystaniem znakowania obszarów obrazu dokumentu źródłowego i obiektów jego zrekonstruowanej struktury logicznej.
  • Warstwa wiedzy dokumentu wykonywalnego: konteksty wzorców warstwy informacji stanowiących wykonywalną treść dokumentu, w tym dynamiczne adnotacje, załączniki, odsyłacze wewnętrzne i zewnętrzne, logi i wyszukiwarki treści podobnych.

Automatyczne uzgadnianie treści protokołu współpracy (CPA) w drodze negocjacji skonfliktowanych deklaracji profili partnerów współpracujących (CPP):

  • Analizator struktury logicznej deklaracji profilu partnera współpracującego (CPP): klasy konfliktów w dokumentach CPP i związane z nimi rodzaje protokołów negocjacji wykorzystujące model ekonomiczny.
  • Protokoły negocjacji do zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych: przetargowe rozwiązania wyboru usług sieciowych w dynamicznej implementacji przepływów pracy dokumentów mobilnych.

Testy poligonowe i walidacja opracowanych rozwiązań:

  • Prototypowe serwisy dla społeczności Internetu: usługa inicjowania obiegu dokumentu, konfiguracji i uruchamiania biblioteki cyfrowej wykonywalnych publikacji naukowych, oraz negocjowania CPA.
  • Testowanie systemowe aplikacji pilotażowych: system obiegu listy zaliczeń przedmiotu uczelni wyższej, biblioteka cyfrowa wykonywalnych prac magisterskich i rozpraw doktorskich, system zarządzania przetargami na dostawę materiałów i usług dla uczelni wyższej, testowane pod względem funkcjonalności, bezpieczeństwa, wydajności, niezawodności, elastyczności, użuyteczności i zgodności z procedurami biznesowymi.