Guests online

Cele

Opracowanie architektur dokumentów elektronicznych nowej generacji, które są:

  • mobilne (ang. mobile), tzn. zdolne do samodzielnej wędrówki po sieci między użytkownikami i usługami,
  • wykonywalne (ang. executable), tzn. umożliwiają eksplorację zasobów informacyjnych powiązanych z treścią poprzez interakcję użytkowników z obiektami ich struktury logicznej,
  • inteligentne (ang. intelligent), tzn. mogą samodzielnie wykonywać różne zadania powierzone im przez autorów,
  • dynamiczne (ang. evergreen), tzn. dokonują serializacji i deserializacji, reorganizują własną strukturę logiczną, automatycznie aktualizują swą treść informacyjną,
  • trwałe (ang. forward compatible), tzn. nie podlegają ograniczeniom narzucanym przez narzędzia i wspierające je formaty.

Czytaj więcej...

Stan obecny

1. Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego nr 2011/01/B/ST6/06500 między Narodowym Centrum Nauki a Politechniką Gdańską została podpisana w dniu 28 grudnia, 2011. Projekt rozpoczęty.

2. Pozytywna ocena merytoryczna wyników projektu przez Narodowe centrum nauki (pismo z dn. 5 listopada 2018). Projekt zakończony.

Zapraszamy

Już wkótce otworzymy forum dla użytkowników udostępnionych serwisów i narzędzi projektu MENAID. 

Podziękowania

Składamy podziękowania Narodowemu Centrum Nauki (NCN) za uznanie inżynierii dokumentu jako dyscypliny leżącej w zakresie badań podstawowych, obejmujących prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów.